PAULIEN COOPS


Een melding, en dan?

De meldcode

Bij GGZ inGeest werken we met de verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat we gedurende de behandeling bij GGZ inGeest altijd aandacht hebben voor veiligheid in de thuissituatie en leefomgeving van de patiënt. Binnen de meldcode is er voor elke beroepsgroep een afwegingskader gemaakt. Het afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Het volledige afwegingskader kun je vinden op de site van Augeo.

Veilig thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt meldingen, zet waar nodig vervolghulp in en heeft een monitorende functie of veiligheid duurzaam geborgd wordt. Veilig Thuis is er voor iedereen: zowel burgers als professionals kunnen 24/7 Veilig Thuis bereiken op een landelijk nummer: 0800-2000 Als er een melding gedaan is waar een patiënt van GGZ inGeest bij betrokken is, zal Veilig Thuis contact zoeken met de betrokken hulpverlener. Vanuit de wetenschap dat bij alle vormen van huiselijk geweld in 70-80% procent van de gevallen ggz-problematiek speelt bij een of meer betrokkenen, zijn er om die reden korte lijnen en is goede afstemming nodig met Veilig Thuis, GGZ en soms ook andere ketenpartners.

Stappenplan meldcode

Stap 1: Breng signalen in kaart Breng signalen in kaart die je zorg bevestigen of ontkrachten. Leg signalen en vervolgstappen objectief en feitelijk vast in het dossier. Voer indien nodig de kindcheck uit. Stap 2: Overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis Overleg met een deskundige collega om signalen te duiden. Raadpleeg zo nodig Veilig Thuis of een forensisch arts. Neem bij eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of vrouwenbesnijdenis direct contact op met Veilig Thuis. Stap 3: Praat met ouders of verzorgers Bespreek je zorgen zo snel mogelijk met de ouders/verzorgers van het kind. Alleen als jouw veiligheid of die van het kind in gevaar kan komen door een gesprek kan hiervan worden afgezien.

Stap 4: Weeg het geweld Maak een inschatting van de aard en de ernst van de situatie op basis van signalen, het overleg met een collega en het oudergesprek. Vraag bij twijfel advies aan Veilig Thuis. Bij een reële kans op schade: melden. Stap 5: Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig? Als je het kind voldoende kunt beschermen, bied of organiseer je de noodzakelijke hulp. Als de situatie acuut of structureel onveilig is, doe je een melding bij Veilig Thuis en beslis je samen welke hulp je zelf kunt organiseren. De volgorde van de stappen is niet altijd hetzelfde, maar voor het maken van een goede afweging is het doorlopen van alle stappen van belang. Aandachtsfunctionarissen op de afdelingen zijn bekend met de meldcode en kunnen ondersteunen in het bespreken van de signalen. Een handig hulpmiddel is de meldcode app van VWS, te vinden in de playstore van Google, je hebt dan altijd de stappen bij de hand.