Financieel gezond

Raad van Bestuur

Op weg naar een gezonde toekomst Eind 2018 heeft de vorige Raad van Bestuur het herstelplan ‘GGZ inGeest financieel gezond’ gestart. De inzet van het plan was en is om in drie jaar – 2019, 2020 en 2021 – stap voor stap te werken aan het realiseren van het zo noodzakelijke positieve financiële resultaat. Het herstelplan omvat ruim twintig grote en kleinere projecten. Veel projecten dienden om de basis op orde te krijgen. De bedrijfsvoering van GGZ inGeest bleek namelijk veel te weinig aandacht te hebben gekregen. En ook in de organisatie van de zorg was verbetering nodig , bijvoorbeeld in de patiëntenlogistiek. Verantwoordings- en sturingsinformatie ontbrak. Al met al is het herstel dus een enorme klus. Wij hebben gezien dat met een grote inzet van alle betrokkenen in de organisatie inmiddels veel tot stand is gebracht. De organisatie heeft meer inzicht in de financiën: er is goede verantwoordings- en sturingsinformatie via ValueCare, voor zowel managers als behandelaren. De HR-processen zijn aanzienlijk verbeterd. De ICT-infrastructuur en hardware zijn vrijwel volledig vervangen, we werken in de cloud en kunnen beeldbellen met elkaar en met patiënten. De herstructurering van de ZorgALO is afgerond, waardoor we nu verder kunnen werken aan de kwaliteit van de administratieve ondersteuning. Ook huisvestingsvraagstukken worden effectiever aangepakt. En het projectmatig werken heeft een boost gekregen. We hebben het jaar 2019 afgesloten met een verlies van 3 miljoen. Dat is 9 miljoen beter dan 2018. Doel was om in 2020 een ‘break even’ resultaat te hebben, dus geen winst en geen verlies. In juni werd al duidelijk dat we dat niet gaan halen en dat is recent bevestigd. We realiseren ons dat de corona uitbraak van dit voorjaar een enorm beroep gedaan heeft op de inzet en creativiteit van velen. We hebben een geweldige prestatie geleverd in het continueren van de patiëntenzorg, maar het heeft ook invloed gehad op de voortgang in de zo noodzakelijke verbetermaatregelen. Dat heeft onze financiële situatie geen goed gedaan. Zonder extra maatregelen zouden we afstevenen op een verlies van 4 miljoen in 2020. Daarnaast bleek dat de behandelintensiteit 5 procent hoger is dan met de verzekeraars afgesproken. Dat zou een heel vervelende deuk betekenen in het vertrouwen van banken en verzekeraars in onze verbeteraanpak. En betekent een groeiend risico van terugbetalen in 2021.

De clusters hebben daarom een pakket maatregelen in gang gezet om het tij te keren. Dit is op 8 september gepresenteerd in een webinar voor regiebehandelaren en managers. Een belangrijke lijn hierin is het tijdig afsluiten van behandeling als gezondheidswinst is bereikt zodat we meer patiënten die nu wachten op zorg in behandeling kunnen nemen. Dat vraagt ook een betere doorstroming van patiënten naar de volgende schakel in de keten, zowel intern als extern. Ook zijn er diverse maatregelen ingezet om de hoge bedbezetting binnen de zorgverzekeringswet te beperken en beter gebruik te maken van meer passende financieringsvormen. Een expertteam buigt zich daarnaast over de 30 meest intensieve zorgvragers. Deze relatief kleine patiëntengroep heeft een grote impact op onze gemiddelde behandelintensiteit. Behandelinhoudelijk ligt de vraag per patiënt of we een alternatief kunnen bieden dat minder intensief is én waarmee meer perspectief op herstel ontstaat. Wanneer dat niet het geval is en de huidige behandeling de beste optie is gaan we hierover in gesprek met de zorgverzekeraar. Ook de ondersteunende diensten hebben besparingen aangebracht. Deze zijn vooral gericht op het beperken van personeel dat niet in loondienst is en het doen van minder materiële uitgaven. Hierdoor moeten we het verlies over 2020 kunnen beperken tot circa 2 miljoen. Nog belangrijker is echter de structurele en positieve doorwerking van de maatregelen. Daarmee moet het mogelijk worden om de begroting en het saldo voor 2021 positief te krijgen. Al met al kost het meer tijd om een positief resultaat te halen, maar we liggen nu wel goed op koers. We nemen deze uitdaging vol goede moed en energie op onze schouders in een periode dat opnieuw een extra beroep ons wordt gedaan vanwege de tweede corona golf. We weten dat dat mentaal van een ieder misschien nog wel meer vraagt dat in maart. We hechten enorme waarde aan het welbevinden van alle inGeest collega’s en zullen er daarom alles aan doen om de combinatie van opgaven waarvoor we staan draagbaar te houden. We staan open voor een ieder die daarvoor goede suggesties heeft. Raad van Bestuur

Volgende pagina: