Project Intensieve Behandelingen

Brigit Nieuwburg en Paul de Beer

Expertgroep buigt zich over noodzaak en sturing intensieve behandelingen

GGZ inGeest heeft een groep patiënten die zeer intensief wordt behandeld. Een expertgroep heeft de afgelopen maanden geanalyseerd wat de grootste gemene delers zijn in deze intensieve zorg. Zodat deze intensieve zorg straks zo efficiënt mogelijk kan worden aangeboden. “Een klein deel van de patiënten krijgt veel meer zorg, en dat is niet altijd even effectief”, zegt projectleider Paul de Beer. “Bovendien wordt een deel daarvan niet vergoed. Het is een gegeven dat we soms niet om intensieve behandeling heen kunnen. Maar het is goed om het alleen te doen als het echt nodig is.” Een expertgroep heeft de afgelopen maanden tientallen casussen onder de loep genomen die vallen onder de noemer ‘intensief’. Collega-projectleider Brigit Nieuwburg: “We hebben precies gekeken welke behandelingen deze patiënten hebben gekregen en waarom. In veel gevallen gaat het om complexe diagnoses die een grillig ziekteverloop met zich meebrengen. Of om een behandeling die niet helemaal aansluit bij de diagnose. Maar we hebben ook zaken gevonden waar we meer op kunnen sturen. Bijvoorbeeld verschillende contactpersonen of opname in verschillende klinieken.”

Op basis van de gegevens over de intensieve behandelingen hopen Paul en Brigit straks beter te kunnen voorspellen welke patiënten daaronder zouden kunnen vallen. “We willen kaders bepalen waarmee we de zorg én de bedrijfsvoering kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door de complexe patiënten te bespreken in multidisciplinaire teams en de zorg anders te organiseren dan we nu doen.” Brigit: “We willen onze zorgprocessen zo inrichten dat mensen sneller de zorg krijgen die past bij hun problematiek. En dat ze misschien een vaste begeleider krijgen bij GGZ inGeest die ze het hele behandelproces bijstaat.” Het is zeker niet de bedoeling om intensieve behandelingen helemaal uit te bannen. Brigit: “Sommige mensen zijn gebaat bij intensieve zorg en knappen er echt van op. En we hebben nu eenmaal ook een complexe patiëntengroep in huis waarvan we zeker weten dat die altijd extra zorg nodig zullen hebben. Onze inzet is vooral gericht op de patiënten voor wie die intensieve behandeling niet effectief is. Dan kunnen we als organisatie betere zorg leveren en doen we onszelf financieel niet te kort.” De projectleiders verwachten dat de resultaten de komende tijd langzaam zichtbaar zullen worden. Paul: “Ik hoop dat de eerste verbeteringen dit jaar te zien zijn, zowel op inhoud als financieel. Dat gaat hand in hand. En dat dit in 2022 verder zal groeien.” Brigit: “We kunnen straks steeds beter monitoren om welke patiënten het gaat en het met elkaar hebben over hoe we zorg op maat zo goed mogelijk kunnen organiseren.”