Financiële situatie

Raad van Bestuur

Eerste kwartaal gematigd positief

De laatste maanden van 2020 hebben we geïnvesteerd in een sluitende begroting met de nodige ambitie. Met de geplande groei in 2021 en het beheersen van de kosten zouden we, volgens de planning, eind 2021 met een klein positief resultaat kunnen eindigen. Het eerste kwartaal van 2021 verhoudt zich tot deze plannen. We zitten zowel aan de opbrengstenkant als aan de kostenkant onder het 12-maands gemiddelde, maar extrapolerend naar de geplande groei zitten we in de lijn van de verwachting van de begroting. Dat is goed nieuws!

Er zijn wel een paar stevige risico’s:

  • We zijn nog steeds in gesprek met de verzekeraars over een kostendekkende vergoeding voor de acute psychiatrie.
  • De financiering van het totaal aantal bedden, waar we in de begroting vanuit zijn gegaan. Dit vraagt om een verschuiving in de verdeling van de bedden over de verschillende financieringsstromen.
  • De gemiddelde behandelintensiteit over de dbc’s die in 2020 zijn geopend wordt aanzienlijk overschreden. Dit leidt tot een terugbetalingsverplichting aan de verzekeraars en vergt intern forse bijsturing op de behandelintensiteit.

Herstelplan 2019-2020 In 2019 en 2020 zijn een groot aantal investeringen gedaan die hebben geleid tot een betere ICT ondersteuning en ook veel beter inzicht in patiëntenstromen, opbrengsten en kosten. Tegelijkertijd zien we ook dat er met de zorgverzekeraars en banken te optimistische afspraken zijn gemaakt over het financieel effect wat uit zou gaan van deze maatregelen.

Dat leidt tot moeilijke en uitdagende gesprekken met de banken en verzekeraars, waarin wij vragen om een bijdrage om onze schuldenlast zodanig te beperken, dat we ook in 2022, 2023 en 2024 goede zorg kunnen verlenen en een kostendekkende bedrijfsvoering hebben. Aan deze bijdrage die wij de verzekeraars en banken vragen, stellen zij wel eisen zoals:

  • Vanaf 2024 circa 2% marge tussen kosten en opbrengsten.
  • Reorganisatie en overdracht O&I in 2021.
  • Sturing aantal patiënten en behandelintensiteit.
  • Aantoonbaar in control op uitgaven.
  • Waarmaken afspraken - resultaatgericht en planmatig werken.

Waar staan we nu? We staan op het punt om het project, dat nodig is om de uitgaven structureel in de vingers te krijgen, op te starten. Ondertussen zorgen we ervoor dat we geen geld uitgeven wanneer dat niet strikt noodzakelijk is. We zijn steeds beter in staat om het ingewikkelde financieringsmodel en de interne sturing op elkaar aan te sluiten. We hebben ook steeds betere stuurinformatie, waardoor we na een paar maanden al een goed beeld hebben hoe het gaat en waar we moeten bijsturen. Tegelijkertijd moeten we constateren dat we de randvoorwaarden voor een goede interne sturing nog niet op het niveau hebben dat noodzakelijk is. We zijn er zeker nog niet, maar voor 2021 lijkt het de goede kant op te gaan! Fred, Wencke en Aartjan

Volgende pagina: