Onze herstelgerichte zorg

"Herstel is datgene wat je helpt om de regie en autonomie over je eigen leven terug te krijgen. Wie een buiging kan maken naar hoe het was, zet een stap in de toekomst."

Tim Kreuger, beleidsmedewerker herstel en ervaringsdeskundigheid

Herstel bij GGZ inGeest

"Bij herstellen gaat het om een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening, waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die met de aandoening gepaard gaan. Herstel heeft te maken met het ontstaan van nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de gevolgen van de aandoening heen groeit." (Anthony, Cohen, Vargas, 2002)

Het rapport “Over de Brug” beschrijft wat er nodig is om goede zorg gericht op het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen beschikbaar en toegankelijk te houden in een sterk veranderende samenleving. Dit Plan van Aanpak roept ons op om de zorgbehoeften en mogelijkheden van onze cliënten tot leidraad te maken van onze hulpverlening.


Werken met eigen ervaring

Op steeds meer plekken in GGZ inGeest vinden ervaringsdeskundigen hun plek. Zij zijn onderdeel van de teams, waar ze verschillende taken hebben. Die variëren van directe behandeling of begeleiding van cliënten tot het adviseren van de collega's in het team.


Ervaringsdeskundigen hebben net als cliënten problemen, belemmeringen en stigma ervaren. Dit maakt hun contact en werkwijze naar cliënten gelijkwaardig en geloofwaardig.

In het werk van ervaringsdeskundigen staan niet de diagnose en problemen, maar juist de eigen kracht van de cliënt centraal. Zij weten als geen ander hoe essentieel die eigen kracht is op het pad naar persoonlijke herstel.


Heb je een vraag over de inzet van eigen ervaring of wil je in contact komen met ervaringsdeskundigen van GGZ inGeest?


Wijkgerichte zorg

Mensen met een psychische of psychiatrische achtergrond wonen steeds meer gewoon in de wijk. Het is voor deze kwetsbare mensen vaak niet eenvoudig zich ook echt thuis te voelen in de wijk.


Zij zijn voor hun ondersteuning aangewezen op ambulante begeleiding en wijkvoorzieningen, dus deels ggz-zorg en deels algemene voorzieningen.

We zoeken daarom binnen de wijk actief verbinding met andere zorgorganisaties, welzijnsinstellingen, ervaringsdeskundigen en de gemeente.


Die verbinding draagt bij aan de toegankelijkheid van voorzieningen in de wijk en ondersteuning van vrijwilligers en welzijnswerkers in het omgaan met mensen met een psychische of psychiatrische achtergrond.

Samenwerken met ketenpartners

We besteden aandacht aan de maatschappelijke rollen van de cliënt. Daarom bieden we passende ondersteuning bij wensen op het gebied van werk, vrije tijd en het sociaal netwerk.


Dat werken aan herstel kunnen we niet aleen. Om maatschappelijke participatie te stimuleren werken we dan ook actief samen met veel plaatselijke netwerkpartners. Zij bieden formele, maar ook informele zorg in het sociaal domein. Het onderlinge vertrouwen helpt om in individuele casussen de zorg sneller af en op te kunnen schalen wanneer dat mogelijk of nodig is.


Ook om onze herstelgerichte zorg verder te verbeteren richten we ons op samenwerking in de wijken met gemeenten, collega-organisaties en ketenpartners.


We streven als cluster naar inbedding van onze zorg in verschillende samenwerkingsverbanden. Onze teams staan hierbij voorop bij de ontwikkeling van de zorg binnen de hele keten van de sociale wijkteams en andere lokale ontwikkelingen.

Herstel voor Iedereen!

GGZ inGeest is een van de initiatiefnemers van het Actieplatform Herstel voor Iedereen! Het actieplatform is een actieve inspirerende werkplaats van en voor cliënten, professionals en wetenschappers in de GGZ. Het is de plaats waar we concrete plannen uitwisselen, elkaar adviseren en aanspreken op resultaten.


Binnen het actieplatform zijn themanetwerken actief die specifieke onderwerpen binnen herstel tot discussieonderwerp hebben.Op de website verzamelt het actieplatform actieplannen, interessante documenten en meningen over herstel in de GGZ. Als medewerker van een van GGZ inGeest kun je deelnemen aan de themanetwerken en discussies.


Het actieplatform organiseert jaarlijks werkconferenties over verschillende aspecten van herstel.