Onze visie

Ongeveer 160.000 volwassenen in Nederland leven met een ernstige psychische aandoening. Ze leven vaak met achterstanden op allerlei terreinen. Verbetering van hun herstel staat centraal in onze visie.

Onze visie op FACT, ACT en VIP

FACT is zo lang als nodig en zo kort mogelijk. Herstel is een individueel proces waarin mensen veerkracht ontwikkelen, leren omgaan met en het leven weer oppakken na ontwrichtende ervaringen. Het gaat om herstel van identiteit, zelfbeeld, zelfvertrouwen, sociale relaties en sociale rollen die als gevolg van psychische en/of verslavingsproblematiek zijn aangetast. Het omvat meer dan de vermindering van ziekteverschijnselen.

Aan herstel werken doen mensen zelf en met ondersteuning van anderen (en van de zorg) en moet aansluiten bij het persoonlijke proces.

Belangrijk voor die ondersteuning is dat de leefwereld, het levensverhaal, de wensen, behoeften, krachten en mogelijkheden van de mensen die werken aan hun herstel leidend zijn. In verbondenheid met zichzelf en naasten om zich heen.

De hulpverlener zoekt naar gemeenschappelijke taal en een gemeenschappelijk vertrekpunt met de cliënt en diens naasten, met als doel de grip op het eigen leven te (her)vinden.

Crisisvoorkomend werken:
minder dwang, meer herstel

In ons jaarplan 2020 bouwen we voort op de in 2018 ingezette koers en meerjarenvisie. Het hoofdthema van dit jaar is crisisvoorkomend werken met minder dwang en meer herstel. We verlenen onze zorg het liefst op een vrijwillige manier, op basis van gelijkwaardigheid.


Voor de inhoudelijke ontwikkeling betekent dit dat we werken aan:

 • verminderen rechterlijke maatregelen, zorgmachtigingen en crisisopnames
 • implementeren generieke module herstel
 • verder invoeren somatische screening
 • bevorderen gebruik eHealth

Voor de organisatieontwikkeling staat dit jaar op het programma:

 • doorontwikkeling en borgen netwerkstructuur van ons cluster
 • borgen in- en uitstroomcriteria
 • invoeren OMEGA
 • opstellen clusterbreed opleidingsplan

In de bedrijfsvoering staat in de planning:

 • verhogen van de productienorm naar 1.300 uur
 • behalen van het aantal DBC’s met de afgesproken behandelintensiteit
 • beheersen en stabiliseren van de kosten
 • terugbrengen van verzuim en starten met een vitaliteitsaanpak