Onze visie

Ongeveer 160.000 volwassenen in Nederland leven met een ernstige psychische aandoening. Ze leven vaak met achterstanden op allerlei terreinen. Verbetering van hun herstel staat centraal in onze visie.

Onze visie op FACT, ACT en VIP

We bieden behandeling binnen onze FACT-, ACT- en VIP-teams zoveel mogelijk ‘op maat’ aan. Toegesneden op de wensen en behoeften van de cliënt. In overleg spreken we af waar de afspraken plaatsvinden. Dat kan bij de cliënt thuis of op de locatie van GGZ inGeest. De intensiteit van het contact kan in de tijd wisselen, van niet zo vaak (‘vinger aan de pols houden’) tot intensief (meerdere afspraken per week), als de situatie dit nodig maakt.


We streven ernaar om in de behandeling zoveel mogelijk samen te werken met familie, naast-betrokkenen en indien nodig andere

hulpverleningsinstanties in de wijk. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt. Op die manier geven we extra ondersteuning om mee te blijven doen in de maatschappij op een wijze waar de cliënt zich prettig en veilig bij voelt.


Elke persoon die bij onze teams in zorg komt, krijgt een of twee vaste teamleden die de behandeling en begeleiding coördineren.

Afspraken rond de behandeling leggen we vast in een behandelplan. De inzet en betrokkenheid van andere teamleden, met een eigen specifieke deskundigheid, is afhankelijk van de hulpvraag en persoonlijke situatie van de cliënt op dat moment.


Het behandelplan stellen we samen met de patiënt op en we evalueren het plan minimaal een keer per jaar. Hierbij maken we gebruik van verschillende vragenlijsten, zoals CAN en HONOS. Mede aan de hand hiervan brengen we samen zorgbehoeften en wensen in kaart. We besteden ook nadrukkelijk aandacht aan eventuele

lichamelijke klachten. Het vaststellen van het behandelplan

gebeurt in principe samen met de cliënt, eventueel een familielid of andere naaste, de behandelaar, de psychiater en andere betrokken teamleden.


Elke ochtend van maandag tot en met vrijdag komt het team voor overleg bij elkaar. Tijdens dit overleg bespreken we cliënten voor wie om verschillende redenen extra aandacht of zorg nodig is. We bekijken wat er precies nodig is en verdelen de taken.


We maken daarbij gebruik van een digitaal FACT-bord. Hierover informeren wij de betreffende cliënt. Wanneer de reden voor extra alertheid of zorg is verdwenen, vervalt ook de vermelding op het FACT-bord. Achteraf bespreken we de periode met de cliënt. Daarbij leren we samen van de opgedane ervaringen.


Soms is er tijdelijk meer steun nodig dan wij in onze teams kunnen bieden. Als een opname nodig blijkt, zoeken we naar de meest geschikte opnameplek. Daarvoor werken we intensief samen met de opnameklinieken van GGZ inGeest en andere instellingen.


Het streven is dat de opname zo kort mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis plaatsvindt. Gedurende een opname blijven we als team betrokken bij de behandeling. We overleggen regelmatig samen met de behandelaar op de afdeling. Doel daarvan is dus om de opname zo kort mogelijk te laten duren en daarnaast te zorgen dat de overgang van kliniek naar huis zo goed mogelijk verloopt.


Ons jaarplan: Verbinden, verbeteren en vernieuwen

In ons jaarplan 2018 werken we verbinden, verbeteren en vernieuwen uit naar verschillende thema's.


Voor de inhoudelijke ontwikkeling van ons cluster betekent dit dat we inzetten op werken aan meer herstel, werken aan meer behandeling en werken aan verbinding in de wijk.


Ook voor de organisatieontwikkeling hebben we drie speerpunten opgesteld. In dit jaar richten we ons op zelforganisatie, een goede structuur om kortcyclisch in verbinding en actiegericht te werken. Tenslotte kijken we verbetering van de zorglogistiek.


In de bedrijfsvoering werken we verbinden, verbeteren en vernieuwen uit naar financiën en productie, personeelsmanagement en naar materiële zaken als huisvesting.
Wat gaan we dan doen? In een paar concrete punten onder elkaar:

  • Initiatieven naar aanleiding van het Ontwikkelplan verbinden
  • Opzetten netwerkstructuur in verband met zelforganisatie
  • Ruimte maken voor vernieuwing
  • Inhoudelijke verdieping:

- Werken aan herstel

- Werken aan behandeling

- Werken aan verbinding in de wijk

(volgens modelgetrouwheidsschaal FACTs 2017)


Natuurlijk valt er nog veel meer te melden over ons jaarplan. Je vindt ons volledige jaarplan op GGZ inSide.