Opname

Soms heeft de cliënt tijdelijk meer zorg nodig dan onze teams ambulant kunnen geven. In dat geval kan een opname nodig zijn. Wij streven ernaar de opname zo kort mogelijk te laten duren.

Opnamevoorkomend behandelen

Het kan gebeuren, zeker bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: spanningen lopen op en in het ergste geval draait het uit op een crisis.


In dat geval schalen we voor een beperkte periode op naar Intensive Home Treatment (IHT) om daarmee opname te voorkomen.


Is een opname toch de juiste keuze, dan wezetten we altijd in op een zo kort mogelijke opnameduur.

BOPZ

De wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) beschrijft de rechten van een cliënt die gedwongen is opgenomen.


Als mensen gedwongen zijn opgenomen, stelt de wet een behandelplan verplicht. De cliënt moet zelf instemmen met het behandelplan. Kan hij dat niet, dan kan de partner, ouder of wettelijke vertegenwoordiger namens hem instemmen.


Op 1 januari 2020 zal de BOPZ worden vervangen door de nieuwe wet verplichte ggz.

IBS en RM

Een inbewaringstelling (IBS) is een spoedmaatregel waarmee iemand gedwongen op kan worden genomen in een instelling.


Dit kan alleen wanneer er accuut gevaar is voor de cliënt zelf of voor de omgeving en als er echt geen andere oplossing is. Het gevaar moet dan wel samenhangen met een psychische ziekte.


Een rechterlijke machtiging (RM) is een beslissing van een rechter dat een cliënt gedwongen opgenomen moet worden of blijven.

Nieuwe wetgeving per 2020

Op 1 januari 2020 staan grote wijzigingen in de wetgeving gepland. Dan treden namelijk de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in werking.


Actuele informatie over de wetten kun je vinden op de speciale website van ministerie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dwangindezorg.nl.Van BOPZ naar WvGGZ

De wet BOPZ ging primair over (gedwongen) opname. De nieuwe WvGGZ richt zich vooral op behandeling. Daaronder verstaat de nieuwe wet niet alleen klinische maar ook ambulante zorg.


De WvGGZ onderscheidt 2 maatregelen:

1. crisismaatregel (CM) en de voortzetting CM

De inbewaringstelling (IBS) verdwijnt.

2. zorgmachtiging (ZM)

De rechterlijke machtiging (RM) komt te vervallen.


Van BOPZ naar WvGGZf

Verplichte zorg in WvGGZ kan een combinatie zijn van behandelen, zorg, begeleiding en beveiliging. De wet betekent ook een uitbreiding in plaats en vormen van gedwongen zorg (ook ambulant).


De rechter beslist over de inhoud van het zorgplan in plaats van over al of niet gedwongen zorg.


De rechtspositie van de cliënt en de betrokkenheid van naasten worden door de nieuwe wetgeving versterkt.

Plaatsingsbureau

Voor korte of langdurende opnames meldt de behandelaar de cliënt aan bij het plaatsingsbureau. Het plaatsingsbureau regelt de plaatsing in de kliniek.


Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de voorkeur van de patiënt en de familie en naasten.


Je vindt het plaatsingsbureau in onze locatie De Nieuwe Valerius in Amsterdam.