Opname

Soms heeft de cliënt tijdelijk meer zorg nodig dan onze teams ambulant kunnen geven. In dat geval kan een opname nodig zijn. Wij streven ernaar de opname zo kort mogelijk te laten duren.

Opnamevoorkomend behandelen

Het kan gebeuren, zeker bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: spanningen lopen op en in het ergste geval draait het uit op een crisis.

In dat geval schalen we voor een beperkte periode op naar Intensive Home Treatment (IHT) om daarmee opname te voorkomen.

Is een opname toch de juiste keuze, dan zetten we altijd in op een zo kort mogelijke opnameduur.

De Wvggz

Voor GGZ inGeest is de Wet verplichte ggz van toepassing. Waar de oude wet BOPZ ging over gedwongen opname, richt de nieuwe Wvggz zich op gedwongen behandeling. Dit betreft zowel klinische als ambulante zorg.

De Wvggz onderscheidt 2 maatregelen:

1. crisismaatregel (CM) en de voortzetting CM

2. zorgmachtiging (ZM)

Verplichte zorg in de Wvggz is een combinatie van behandelen, zorg, begeleiding en beveiliging. De rechter beslist over de inhoud van het zorgplan. De nieuwe wet geeft de cliënt en naasten meer inspraak dan zijn voorloper. De rechtspositie van de cliënt en de betrokkenheid van naasten zijn uitgebreid vastgelegd.

Bureau verplichte zorg

Mocht je er niet uitkomen op basis van de informatie of heb je een specifieke vraag met betrekking tot de Wvggz, stel die dan aan de helpdesk van het bureau verplichte zorg.

Het bureau verplichte zorg bereik je op T 088 - 788 5075 (tijdens kantooruren) of per mail op bvz@ggzingeest.nl.