Methodisch behandelen

Een gestroomlijnd behandelproces waarin we de behandeldoelen van de patiënt centraal stellen. Onafhankelijk van de toegepaste behandeltechnieken voeren we de behandeling van de patiënt doelgericht en efficiënt uit door frequente en scherpe evaluatie en tijdige bijsturing.

Meer tevredenheid door concrete verwachtingen

Concrete doelen en planning

Direct vanaf de intake maken we samen met de patiënt een helder behandelplan met concrete doelen en een bijbehorende tijdsplanning. We leggen vast om hoeveel weken we evalueren en bepalen of we de behandeling moeten bijstellen of op dezelfde manier voortzetten.

Mogelijkheden en verwachtingen duidelijk

Met methodisch behandelen maken we de behandeling transparanter

voor patiënten. We maken duidelijke afspraken over de onderlinge verwachtingen. Zo blijven we gericht op het behalen van de vooraf gestelde doelen binnen een afgebakend tijdsbestek.

Meer doorstroming en tevredenheid

Zo kunnen we meer mensen in een kortere tijd de juiste behandeling geven. We bevorderen de doorstroming. De tevredenheid van patiënten groeit door een aanbod helder en kortere wachttijden.

De methodische intake

Tijdens de methodische intake doorlopen we een aantal vaste stappen.

 • intake plannen we plannen de intake en maken een afspraak met de patiënt
 • intake uitvoeren we stellen de diagnose we bespreken behandeldoelen, -methode en -planning met de patiënt we besluiten of bespreking tijdens het intake overleg noodzakelijk is
 • overleg intake we noemen intakes die geen overleg behoeven kort we bespreken de intakes die wel overleg behoeven • behandelplan opstellen
  we stellen aan de hand van de uitkomst van het overleg het behandelplan op
 • patiënt contracteren
  we stellen in gesprek met de patiënt de behandeldoelen, betrokken behandelaren, behandelmethode, het aantal sessies, de contactfrequentie en de beoogde einddatum vast
 • behandeling en het multi-disciplinair overleg (MDO) plannen
  we plannen behandelafspraken en MDO's in volgens het behandelplan
  we registreren de afspraken in een activiteitenplan


De methodische behandeling

Ook in de methodische behandeling werken we met vaste stappen.

 • behandelen we behandelen volgens de gemaakte afspraken en planning in het behandelplan
 • indien nodig tussentijds op de agenda van het MDO we bespreken de behandeling wanneer deze langzamer of juist sneller vordert dan gepland
 • MDO nieuwe stijl we besperken in de behandelsessie voor het MDO de behandeling met de patiënt en nemen de ROM af we bespreken tijdens het MDO: - is er voldoende gezondheidswinst behaald? - is er nog voldoende gezondheidswinst te behalen? - bereiken we de doelen met het huidige behandelplan? - moeten we de behandeling bijstellen?

- moeten we de verwachtingen bijstellen?

- wat gebeurt er met deze patiënt na deze behandeling?

- wat moeten we daarvoor regelen?

 • MDO bespreken met patiënt we bespreken vervolgacties, nemen besluiten en registreren in het dossier
 • aanpassingen doorvoeren we plannen indien nodig nieuwe afspraken en passe het activiteitenplan aan
 • behandeling beëindigen afhankelijk van de voortgang van de behandeling volgt nu - interne doorverwijzing - externe doorverwijzing - beëindigen behandeling