Onze visie

"We hebben in ons cluster een schat aan expertise verzameld. Van preventie en basis GGZ tot aan de andere kant van het spectrum met onze topklinische specialistische zorg. Patiënten krijgen bij ons de best mogelijke behandeling. Toch blijven we onze zorg continu verbeteren. We zetten daarbij in op patiëntgerichte samenwerking."

De locatie maakt onze kracht

Door onze hulp en teams nog beter op elkaar af te stemmen zorgen we voor optimale hulpverlening en behandeling rond onze patiënt. Verschillende zorglijnen en disciplines bevinden zich op één locatie. Wanneer we het even niet weten, kunnen we daardoor makkelijk de hulp inroepen van een collega. Ook wanneer die in een andere zorglijn werkt.

Vanuit dit uitgangspunt hebben we de volgende 5 strategische doelen opgesteld:

Stabiliteit in de teams Op iedere locatie krijgen we 1 manager. Hierdoor vergroten we de samenwerking tussen de verschillende zorglijnen op 1 locatie en dus de samenwerking rond de patiënt. De locatiemanager is het vaste aanspreekpunt voor alle medewerkers. We brengen alle kennis over de locatie en de omgeving samen.

Methodisch behandelen Door methodisch behandelen in te voeren wekken we concrete en reële verwachtingen bij onze patiënten. Met duidelijke afspraken vergroten we de transparantie. We verbeteren de doorstroming van patiënten, ook tussen specialistische zorglijnen en de basis GGZ.

Duidelijke structuur We stellen een standaard functiemix vast voor ieder team. Duidelijkheid over functies en de verhoudingen daartussen. Een duidelijke structuur biedt alle medewerkers een veilige en stabiele omgeving.

Samenwerking en kennisdeling Intervisie en casuïstiekbijeenkomsten krijgen een nog structurele plek in alle teams. Zo maken we optimaal gebruik van ieders expertise. We zetten kennisfora op waar iedere behandelaar kennis haalt en brengt. Een actuele zorgatlas geeft goed overzicht wat waar te halen is.

Financieel gezond We kunnen natuurlijk alleen blijven innoveren als we zorgen voor een solide financiële basis voor het hele cluster. Blijvende aandacht voor een gezonde bedrijfsvoering is daarvoor een eerste vereiste. Daarom staat ook dat hoog op onze agenda.

We versterken het aanbod in de basis GGZ, zowel in kortdurende trajecten als in het chronische zorgpad HoPE. Extra inzet komt er ook voor ons aanbod op het gebied van eHealth.