Ons chronisch zorgpad HoPE (herstelondersteunend, participatie & empowerment)

'Alle tijd, niet besteed aan kwaliteit, is verloren tijd.'

Ronald van Gool, verpleegkundig specialist

Herstelondersteuning, participatie en empowerment

Voor cliënten met een langdurende psychische stoornis bieden wij HoPE.

Met HoPE ondersteunen we het eigen herstelproces waarbij we de focus leggen op het versterken en vergroten van de eigen regie. We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de cliënt.

Hiermee bevorderen we de ontwikkeling en het persoonlijk herstel.

Centraal staat de samenwerking met de cliënt en zijn naastbetrokkenen.

Het is een vaak langdurig proces. Persoonlijk welzijn, het ontwikkelen van allerhande vaardigheden, het bereiken van een zinvol leven met de beperkingen ten gevolge van de aandoeningen de kwaliteit van het leven staan daarbij in het middelpunt.

Herstelondersteunend

Binnen HoPE gaan we uit van herstelondersteunende zorg. We baseren ons daarbij op de definitie van het Trimbos Instituut.

"Herstelondersteunende zorg helpt mensen met ernstige psychische problemen zichzelf te helpen. Herstel betekent hier geen genezing, maar weer zelf de regie over het leven voeren."

De herstelondersteunende behandelaar kenmerkt zich door een 6-tal eigenschappen.

De hulpverlener:

 • is aandachtig aanwezig en gebruikt het professionele referentiekader terughoudend en bescheiden
 • reageert persoonlijk op gevoelens en emoties
 • maakt ruimte voor en sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt
 • herkent en stimuleert het benutten van de eigen kracht van de cliënt zowel individueel als collectief
 • erkent, benut en stimuleert de ervaringsdeskundigheid van de cliënt
 • erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de cliënt door belangrijke anderen

Gevarieerde doelgroep

De cliëntengroep waarop we ons met HoPE richten, kenmerkt zich door een hoge heterogeniteit en complexiteit. Er is een grote diversiteit in leeftijd, achtergrond, problematiek, levensloop en (sociaal-maatschappelijke) omstandigheden.

Ook de psychische aandoeningen zijn zeer verschillend. Naast psychotische stoornissen waaronder schizofrenie, organische aandoeningen, autisme, ADHD, ernstige verslavingsproblematiek en combinaties daarvan.

Cliënten hebben in ieder geval gemeen:

 • een ernstig psychische aandoening op grond van de DSM-V
 • symptomen en klachten passend bij de stoornis zijn aanwezig
 • het beloop van de ziekte is langer dan 2 jaar
 • er zijn beperkingen in het sociaal en maatschappelijk functioneren
 • er is enig risico op decompensatie
 • de problematiek is instabiel of stabiel met een laag tot matig risico