De Wet verplichte ggz

De PVP

Informeren, adviseren en signaleren

Informeren, adviseren en sginaleren: specifieke taken binnen de Wvggz


Naast het verlenen van advies en bijstand aan de cliënt in het verwezenlijken van zijn rechtspositie, benoemt de Wvggz ook enkele specifieke taken van de pvp


Informeren

Het informeren van cliënten over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een pvp Met de komst van de Wvggz ontvangt de Stichting PVP de persoonsgegevens van de cliënt (met diens toestemming) voor wie een crisismaatregel is afgegeven of een zorgmachtiging is aangevraagd, zodat de pvp de cliënt kan informeren over de mogelijkheid tot advies en bijstand door een pvp. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop persoonsgegevens van de cliënt worden doorgegeven aan de Stichting PVP.


Adviseren

Het bieden van advies en bijstand bij de zelfbindingsverklaring, zorgkaart en zorgplan De pvp ondersteunt een cliënt op diens verzoek bij het formuleren van zijn wensen en voorkeuren ten aanzien van verplichte zorg en de bespreking hiervan met de zorgverlener(s). Bij het opstellen van het eigen plan van aanpak heeft de pvp geen wettelijke taak. Dat neemt niet weg dat cliënten zich met vragen en klachten over het eigen plan van aanpak tot de pvp zullen wenden en de pvp hier de gebruikelijke vormen van ondersteuning bij biedt.


Signaleren

Het signaleren van tekortkomingen in de structuur en uitvoering van de zorg In de Wvggz is vastgelegd dat de pvp tekortkomingen in de structuur en uitvoering van de zorg, voor zover deze afbreuk doen aan de rechten van cliënten, signaleert en aan de inspectie (IGJ) meldt. Wanneer de pvp een dergelijke tekortkoming constateert, doet hij daarnaar onderzoek. Tijdens de onderzoeksfase wordt de tekortkoming geregeld al weggenomen. Als dat niet het geval is, dan meldt de pvp dat onmiddellijk digitaal aan de IGJ. De pvp informeert de raad van bestuur over de melding aan de IGJ. Vanaf dat moment neemt de IGJ de afhandeling van de melding over.