Jaarplan 2021

Raad van Bestuur

Basis op orde

2021 is voor GGZ inGeest een spannend jaar. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we nog steeds in gure financiële omstandigheden verkeren. Het is een uitdaging om onze vakkundige en persoonlijke zorg in 2021 overeind te houden én aan meer patiënten te geven dan in 2020. Want dat is waar we voor staan. Daarnaast zetten we het pakket maatregelen uit het verbeterplan van 2020 door om ervoor te zorgen dat we onze bedrijfsvoering op orde krijgen en niet langer verlies lijden. We moeten zuinig zijn met wat we uitgeven en meer betrouwbaar en bestendig worden in wat we beloven en in wat we realiseren. Zodat we de noodzakelijke betrokkenheid en verbinding met onze buitenwereld, lees zorgverzekeraars en banken, versterken en verbeteren. In 2021 brengen we de ‘basis op orde’ vanuit een duidelijke visie. We hebben met onze raad van toezicht afgesproken dat we in het tweede kwartaal onze visie voor de komende drie jaar gereed hebben. We brengen clustering aan in de jaarplannen van de ondersteunende diensten, de clusters en de organisatiebrede centrale projecten, waarbij we strakker gaan sturen op het gemeenschappelijk afstemmen, prioriteren en bundelen van die projecten. We kijken het hele jaar op een constructieve, maar ook strikte, manier naar elk initiatief wat we willen starten; is er geld voor, is er gekeken naar de bijdrage die het levert aan het bedrijfsresultaat, is het afgestemd met andere collega’s en weten we zeker dat we er in 2021 resultaat op kunnen boeken. Zodat we eind van dit jaar de successen kunnen vieren van verbeteringen die we ook echt samen, integraal hebben gerealiseerd.

Verder ligt dit jaar de focus op vier speerpunten:

1. Invoeren zorgprestatiemodel 1 januari 2022. Dit is het grote project voor 2021, waarbij we niet alleen willen voldoen aan de wet en regelgeving maar ook een aantal procesverbeteringen willen meenemen die ervoor zorgen dat de administratieve lasten reduceren.

2. Visie en strategie. Dit gaat over de inhoud van onze zorg. Bijvoorbeeld het soepeler laten verlopen van de overgangen in de zorg, de aanpak intensieve zorgvragers, en het op een goede manier omgaan in onze klinieken met de financiering vanuit de zorgverzekeringswet en de WLZ.

3. Transitie naar digitaal aanbod. Het gaat hierbij niet alleen om het toepassen van digitale mogelijkheden voor onze patiënten maar we kijken ook naar de digitale vaardigheden en gebruiksmogelijkheden bij GGZ inGeest.

4. Last but not least het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Onder andere de manier waarop we met registraties en contracten omgaan valt in de categorie ‘basis op orde’. Al met al een enorme uitdaging. We beseffen ons dat dit een hele klus is die we moeten klaren. We hebben in 2020 laten zien dat we onder moeilijke omstandigheden veel voor elkaar weten te krijgen. Laten we er daarom ook in 2021 weer de schouders onder zetten. Samen staan we voor het beste resultaat. We hebben er alle vertrouwen in!

Fred Paling, Wencke de Wildt en Aartjan Beekman

Volgende pagina: