Onze herstel-gerichte zorg

"Herstel is datgene wat je helpt om de regie en autonomie over je eigen leven terug te krijgen.Wie een buiging kan maken naar hoe het was, zet een stap in de toekomst."

Tim Kreuger, beleidsmedewerker herstel en ervaringsdeskundigheid

Herstel bij GGZ inGeest

"Bij herstellen gaat het om een zeer persoonlijk en uniek proces waarin iemands opvattingen, waarden, gevoelens, doelen en rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening, waarin hoop een plaats heeft en men kan geven en nemen ondanks de beperkingen die met de aandoening gepaard gaan. Herstel heeft te maken met het ontstaan van nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl men over de gevolgen van de aandoening heen groeit" (Anthony, Cohen, Vargas, 2002).

In “Over de Brug” wordt beschreven wat er nodig is om goede zorg gericht op het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen beschikbaar en toegankelijk te houden in een sterk veranderend zorglandschap. Het Plan van Aanpak roept betrokken partijen op om de zorgbehoeften en mogelijkheden van deze mensen tot leidraad te maken voor de hulpverlening.


Werken met eigen ervaring

Op steeds meer plekken in GGZ inGeest vinden ervaringsdeskundigen hun plek. Zij zijn onderdeel van de teams, waar ze verschillende taken hebben. Die variëren van directe behandeling of begeleiding van cliënten tot het adviseren van de collegaś in het team.


Ervaringsdeskundigen hebben net als cliënten psychische problemen, belemmeringen en stigma ervaren. Dit maakt hun contact en werkwijze naar cliënten gelijkwaardig en geloofwaardig.

In het werk van ervaringsdeskundigen staan niet de diagnose en problemen, maar juist de eigen kracht van de cliënt centraal. Zij weten als geen ander hoe essentieel die eigen kracht is op het pad naar persoonlijk herstel.


Heb je een vraag over de inzet van eigen ervaring of wil je in contact komen met de ervaringsdeskundigen van GGZ inGeest?


Wijkgerichte zorg bij IHT

Mensen met een psychische of psychiatrische achtergrond wonen steeds meer gewoon in de wijk. Het is voor deze kwetsbare mensen vaak niet eenvoudig zich ook thuis te voelen in de wijk.

Zij zijn voor hun ondersteuning aangewezen op ambulante begeleiding en wijkvoorzieningen, dus deels ggz-zorg en deels algemene voorzieningen.

We zoeken daarom binnen de wijk actief verbinding met andere zorgorganisaties, welzijnsinstellingen, ervaringsdeskundigen en de gemeente.


Die verbinding draagt bij aan de toegankelijkheid van voorzieningen in de wijk en ondersteuning van vrijwilligers en welzijnswerkers in het omgaan met mensen met een psychische of psychiatrische achtergrond.

Contact met ketenpartners

Een klinische opname staat niet op zichzelf. Er is altijd verbinding met ambulante zorgverlening door GGZ inGeest of een andere aanbieder in de regio.


Onze opnames hebben een expliciet behandeldoel. Wanneer de opnamedoelstellingen zijn bereikt, keert de cliënt zo snel mogelijk weer naar het eigen huis of een andere (zelfstandige) woonvorm.

Belangrijke partners zijn sowieso de familie en steunsysteem van de cliënt, maar ook de FACT-teams, RIBW, wijkteams, V&V-instellingen en andere zorgverleners in de regio.

We gaan samenwerkingsvormen aan met partners om de cliënt in de eigen omgeving, zoals in een RIBW of verpleeghuis, 'klinisch' te kunnen behandelen. Zo realiseren wij behandeling op locatie vanuit de kliniek.

Herstel voor Iedereen!

GGZ inGeest is een van de initiatiefnemers van het Actieplatform Herstel voor Iedereen! Het actieplatform is een actieve inspirerende werkplaats van en voor patiënten, professionals en wetenschappers in de GGZ. Het is de plaats waar we concrete plannen uitwisselen, elkaar adviseren en aanspreken op resultaten.

Binnen het actieplatform zijn negen themanetwerken actief die specifieke onderwerpen binnen herstel tot discussieonderwerp hebben.

Op de website verzamelt het actieplatform actieplannen, interessante documenten, onderzoeken, praktijkinitiatieven en meningen over herstel in de GGZ. Als medewerker van GGZ inGeest kun je deelnemen aan de themanetwerken en discussies.

Het actieplatfrom organiseert jaarlijks werkconferenties over herstel.