Opname

Soms heeft de cliënt tijdelijk meer zorg nodig dan onze teams ambulant kunnen geven. In dat geval kan een opname nodig zijn. Wij streven ernaar de opname zo kort mogelijk te laten duren.

Opnamevoorkomend behandelen

Het kan gebeuren, zeker bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: spanningen lopen op en in het ergste geval draait het uit op een crisis.


In dat geval schalen we voor een beperkte periode op naar Intensive Home Treatment (IHT) om daarmee opname te voorkomen.


Is een opname toch de juiste keuze, dan zetten we altijd in op een zo kort mogelijke opnameduur.

Nieuwe wetgeving per 2020

Op 1 januari 2020 is de wetgeving omtrent verplichte zorg ingrijpend gewijzigd. Op die datum zijn namelijk de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden.

Op ons intranet GGZ inSide vind je alle informatie over de nieuwe wet bij GGZ inGeest. Ook vind je daar praktische stappenplannen en snelkaarten.

De Wvggz

Voor GGZ inGeest is de Wet verplichte ggz van toepassing. Waar de oude wet BOPZ ging over gedwongen opname, richt de nieuwe Wvggz zich op gedwongen behandeling. Dit betreft zowel klinische als ambulante zorg.

De Wvggz onderscheidt 2 maatregelen:

1. crisismaatregel (CM) en de voortzetting CM

2. zorgmachtiging (ZM)

Verplichte zorg in de Wvggz is een combinatie van behandelen, zorg, begeleiding en beveiliging. De rechter beslist over de inhoud van het zorgplan.

De nieuwe wet geeft de cliënt en naasten meer inspraak dan zijn voorloper. De rechtspositie van de cliënt en de betrokkenheid van naasten zijn uitgebreid vastgelegd.

Bureau verplichte zorg

Mocht je er niet uitkomen op basis van de informatie of heb je een specifieke vraag met betrekking tot de Wvggz, stel die dan aan de helpdesk van het bureau verplichte zorg. Het bureau verplichte zorg bereik je op T 088 - 788 5075 (tijdens kantooruren) of per mail op bvz@ggzingeest.nl.

FACT-bedden

Westerpoort gesloten stelt meerdere opnameplaatsen beschikbaar voor FACT-cliënten. Het FACT-bed is voor situaties waarin een cliënt kortdurend iets extra’s nodig heeft om een psychiatrische crisis af te wenden. Dit kan zijn het bieden van veiligheid in een beschermde omgeving.

Wij bieden daarnaast ook tijdelijk begeleiding bij inname medicatie en/of stimulans om zich aan het eigen dagprogramma te houden.

De cliënt is in behandeling bij een ambulant behandelaar van GGZ inGeest en deze blijft

gedurende het verblijf op het FACT-bed betrokken bij de behandeling, in nauwe

samenwerking met het behandelteam van Westerpoort.

De duur van een opname op het FACT-bed is zo kort mogelijk en maximaal 4 weken.