GGZ inGeest financieel

Raad van Bestuur

Waar staan we nu

Laten we eens beginnen met de ontwikkeling van de opbrengsten en de kosten ten opzichte van de begroting voor het jaar 2021. Hier zien we een kleine positieve ontwikkeling. De eindejaarsprognose, en met name het verschil in de geprognosticeerde opbrengsten en kosten, ziet er positiever uit dan het beeld dat we in maart schetsten. Dat moet ook willen we de doelstelling van dit jaar halen en een eerste stap zetten naar een normaal rendement van 2% in 2024. De eerste effecten aan de omzet kant van de groei bij FACT is te zien en de geraamde groei bij Poli verwachten we vanaf het 3e kwartaal terug te zien. De verkoop van Park Vogelenzang is inmiddels rond. De banken zijn akkoord gegaan met het royement van de hypotheek. Over de inzet van de opbrengst van Park Vogelenzang (ca.19 miljoen euro) zijn we nog in gesprek. Deze opbrengst zal voor een belangrijk deel ingezet moeten worden voor reductie van onze schuldenpositie. Inmiddels zijn we ook een eind op weg met de voorbereiding van de invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM). Op basis van simulaties proberen we te kijken wat, bij gelijkblijvend beleid, de financiële impact is van de invoering van het ZPM. Onze schuldenpositie We hebben hypotheekschuld bij de bank, maar we hebben ook een schuldenpositie opgebouwd bij de belastingdienst en de verzekeraars. Dat bedrag is in de periode 2018 tot en met 2020 opgelopen tot ongeveer 25 miljoen euro. We kunnen die schuld niet op eigen kracht terugbetalen. Daarom zijn de gesprekken die we voeren met de verzekeraars en de banken zo belangrijk. Het lijkt er nu op dat de verzekeraars bereid zijn om van een deel van de terugbetalingsverplichting af te zien. En voor het overige deel een zodanige terugbetalingsregeling treffen dat we de tijd krijgen om onze opbrengsten en kosten structureel in evenwicht te brengen zodat we in 2024 in een stabiele situatie komen. Om ervoor te zorgen dat we niet opnieuw in een schuldenpositie komen zijn maatregelen nodig. Onder andere de voorwaarde van de verzekeraars en banken dat de overdracht van O&I naar VUmc uiterlijk 1 januari 2022 is gerealiseerd. VUmc en GGZ inGeest vinden allebei de samenwerking belangrijk en VUmc wil O&I dan ook overnemen, maar alleen als de omvang van het onderzoek is teruggebracht tot het niveau dat past binnen de beschikbare financiële middelen. Dat leidt tot een heel pijnlijk maar noodzakelijk besluit; een forse reorganisatie. Naast de gesprekken met de raden van bestuur en de betrokken medewerkers zijn we ook in overleg met de OR en de vakbonden om de randvoorwaarden voor die reorganisatie te organiseren. Interne organisatie We blijven de goede zorg leveren zoals patiënten en samenwerkingspartners dat van ons gewend zijn. Maar dat gaan we, beter dan voorheen, doen binnen de financiële kaders die daarvoor zijn. Dat betekent dat de kosten en opbrengsten met elkaar in balans zijn, maar vooral ook dat we de zorg leveren zoals dat passend is binnen de afspraken die we met de zorgverzekeraars hebben gemaakt. Op de tweedaagse met het bestuursberaad hebben we bepaald wat de belangrijke zorginhoudelijke thema’s zijn die ons daarbij gaan helpen én die tegelijkertijd ook bijdragen aan onze belangrijke ambitie om meer patiënten behandeling te kunnen bieden. De zorginhoudelijke thema’s 1. Bevorderen interne doorstroom en reduceren van wachtlijsten o inzicht interne wachttijden o implementeren beleid interne doorstroom o optimaliseren capaciteit: reduceren indirecte tijd 2. Samenstelling personeelsbestand i.r.t. ZPM en kwaliteitsstatuut 3. Vergroten doelmatigheid van zorg o blijvende aandacht voor methodisch behandelen o kritisch doorlichten behandelaanbod 4. Intensieve behandelingen o verbetering van kwaliteit van behandelingen die intensief zijn o verbetering van de organisatie van behandelingen die intensief zijn o verbeter de impact die intensieve behandelingen hebben op de financiële bedrijfsvoering

Het is belangrijk te onderstrepen dat we, als we met elkaar echt betere resultaten willen bereiken, dit zelf binnen GGZ inGeest meer in gezamenlijkheid en projectmatiger moeten gaan aanpakken. We gaan dit doen door het vrijspelen en opleiden van interne capaciteit, het leveren van projectondersteuning, eigenaarschap in het directieteam, betrokkenheid en inbreng van professionals en het goed borgen van het cliëntperspectief in alle projecten.

In de volgende e-zines komen we uitgebreid terug op bovenstaande vier thema’s. Raad van bestuur

Volgende pagina: